Miejski sukces w pożarnictwie

15 marca br. zostały przeprowad­zone elim­i­nacje miejskie Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej „Młodzież zapo­b­iega pożarom”. Do konkursu przys­tąpiło osiem żars­kich szkół, które we wcześniejszych ter­mi­nach przeprowadz­iły elim­i­nacje środowiskowe i spośród 311 uczniów wyłoniły swoich reprezen­tan­tów na wyższy szczebel.
W elim­i­nac­jach miejs­kich udział brały 3-osobowe reprezen­tacje następu­ją­cych szkół pod­sta­wowych i gim­naz­jal­nych z terenu miasta Żary: SP 1, SP 2, SP 3, SP 5, SP 8, SP 10 oraz Gim.1 i Gim.3.
Zwycięzcą elim­i­nacji miejs­kich w grupie I — szkół pod­sta­wowych została uczen­nica Zespołu Szkół SP nr 10 – Anna Ter­lecka, drugie miejsce zajął Piotr Bej­nar również ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 10, a trze­cie miejsce zajął Paweł Paw­likowski — uczeń Szkoły Pod­sta­wowej nr 8 w Żarach.
Zwycięzcą w elim­i­nac­jach miejs­kich w grupie II — gim­naz­jal­nej został Grac­jan Szy­mański – uczeń Gim­nazjum nr 1, drugie miejsce zajął Karol Bijata z Gim­nazjum nr 3 i trze­cie Monika Markiewicz – reprezen­tan­tka Gim­nazjum nr 3 w Żarach.
W klasy­fikacji zespołowej młod­szej grupy wiekowej pier­wsze miejsce zajęła Szkoła Pod­sta­wowa nr 10 Zespołu Szkół w Żarach, drugie Szkoła Pod­sta­wowa nr 8, a trze­cie miejsce zajęła Szkoła Pod­sta­wowa nr 2. Nato­mi­ast w starszej grupie wiekowej pier­wsze miejsce zajęło Gim­nazjum nr 3, a drugie Gim­nazjum nr 1.
Orga­ni­za­torem konkursu trady­cyjnie już był Urząd Miejski w Żarach — Wydział Spraw Oby­wa­tel­s­kich i Zarządza­nia Kryzysowego przy współudziale Komendy Powia­towej Państ­wowej Straży Pożarnej w Żarach i Komendy Straży Miejskiej w Żarach.
Cenne nagrody indy­wid­u­alne i zespołowe dla szkół oraz słodki poczęs­tunek dla uczest­ników turnieju ufun­dował Bur­mistrz Miasta Żary, zaś rolę gospo­darza turnieju pełniła Szkoła Pod­sta­wowa nr 5 w Żarach.
Zwycięz­com grat­u­lu­jemy i życzymy dal­szych sukcesów na elim­i­nac­jach powia­towych, które odbędą się w poniedzi­ałek 25 marca br. o godz. 9:00 w siedz­i­bie Komendy Powia­towej Państ­wowej Straży Pożarnej w Żarach przy ul. Serb­skiej 58.

Turniej Wiedzy Pożar­niczej 2013 — elim­i­nacje miejskie