Miejski sukces w pożarnictwie

15 mar­ca br. zostały przeprowad­zone elim­i­nac­je miejskie Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej „Młodzież zapo­b­ie­ga pożarom”. Do konkur­su przys­tąpiło osiem żars­kich szkół, które we wcześniejszych ter­mi­nach przeprowadz­iły elim­i­nac­je środowiskowe i spośród 311 uczniów wyłoniły swoich reprezen­tan­tów na wyższy szczebel.
W elim­i­nac­jach miejs­kich udzi­ał brały 3‑osobowe reprezen­tac­je następu­ją­cych szkół pod­sta­wowych i gim­naz­jal­nych z terenu mias­ta Żary: SP 1, SP 2, SP 3, SP 5, SP 8, SP 10 oraz Gim.1 i Gim.3.
Zwycięzcą elim­i­nacji miejs­kich w grupie I — szkół pod­sta­wowych została uczen­ni­ca Zespołu Szkół SP nr 10 – Anna Ter­lec­ka, drugie miejsce zajął Piotr Bej­nar również ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 10, a trze­cie miejsce zajął Paweł Paw­likows­ki — uczeń Szkoły Pod­sta­wowej nr 8 w Żarach.
Zwycięzcą w elim­i­nac­jach miejs­kich w grupie II — gim­naz­jal­nej został Grac­jan Szy­mańs­ki – uczeń Gim­nazjum nr 1, drugie miejsce zajął Karol Bija­ta z Gim­nazjum nr 3 i trze­cie Moni­ka Markiewicz – reprezen­tan­t­ka Gim­nazjum nr 3 w Żarach.
W klasy­fikacji zespołowej młod­szej grupy wiekowej pier­wsze miejsce zajęła Szkoła Pod­sta­wowa nr 10 Zespołu Szkół w Żarach, drugie Szkoła Pod­sta­wowa nr 8, a trze­cie miejsce zajęła Szkoła Pod­sta­wowa nr 2. Nato­mi­ast w starszej grupie wiekowej pier­wsze miejsce zajęło Gim­nazjum nr 3, a drugie Gim­nazjum nr 1.
Orga­ni­za­torem konkur­su trady­cyjnie już był Urząd Miejs­ki w Żarach — Wydzi­ał Spraw Oby­wa­tel­s­kich i Zarządza­nia Kryzysowego przy współudziale Komendy Powia­towej Państ­wowej Straży Pożarnej w Żarach i Komendy Straży Miejskiej w Żarach.
Cenne nagrody indy­wid­u­alne i zespołowe dla szkół oraz słod­ki poczęs­tunek dla uczest­ników turnieju ufun­dował Bur­mistrz Mias­ta Żary, zaś rolę gospo­darza turnieju pełniła Szkoła Pod­sta­wowa nr 5 w Żarach.
Zwycięz­com grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów na elim­i­nac­jach powia­towych, które odbędą się w poniedzi­ałek 25 mar­ca br. o godz. 9:00 w siedz­i­bie Komendy Powia­towej Państ­wowej Straży Pożarnej w Żarach przy ul. Serb­skiej 58.

Turniej Wiedzy Pożar­niczej 2013 — elim­i­nac­je miejskie