Ogłoszenie o przetargu

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że nasza placówka przeprowadza postępowanie w try­bie prze­targu nieogranic­zonego na “Dostawę i sprzedaż oleju napę­dowego grzew­czego (paliwa) na potrzeby kotłowni ole­jowej w Gim­nazjum nr 3 w Żarach”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPECYFIKACJA — SIWZ