Ogłoszenie o przetargu

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że nasza placówka przeprowadza postępowanie w try­bie prze­targu nieogranic­zonego na “Dostawę i sprzedaż ole­ju napę­dowego grzew­czego (pali­wa) na potrze­by kotłowni ole­jowej w Gim­nazjum nr 3 w Żarach”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPECYFIKACJASIWZ