11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości

Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci – pol­skie świę­to państ­wowe obchod­zone 11 listopa­da dla upamięt­nienia odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci w 1918, po 123 lat­ach zaborów (1795–1918); świę­to zostało ustanowione w 1937, od 1939 nie było obchod­zone, przy­wró­cono je w okre­sie trans­for­ma­cji sys­te­mowej w 1989; jest dniem wol­nym od pra­cy.

PLAKAT 11 listopada