Happening

Dn. 10.06.16r. uczniowie naszej szkoły wzięli udzi­ał w. hap­peningu Zaloguj się do życia — prze­ciw uza­leżnieniom” zor­ga­ni­zowanym przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach. Wspól­nie z ucz­ni­a­mi innych szkół szli uli­ca­mi mias­ta skan­du­jąc hasła prze­ciw uza­leżnieniom i cyber­prze­mo­cy. Hasłem naszej szkoły. było “Nie bierze­my bo trenu­je­my”.