Konkurs wiedzy o żarskich zabytkach

Uczniowie klasy 4c: Michał Kozłows­ki, Szy­mon Kubat oraz Bar­tosz Kruczkiewicz brali udzi­ał w Konkur­sie wiedzy o żars­kich zabytkach, który odbył się 18.05. br. w Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego. Konkurenc­je miały for­mę zabawy.

Nasi uczniowie wykon­ali wiele różnorod­nych zadań oraz wykaza­li się ogrom­ną wiedzą i zaan­gażowaniem. Włożony trud znalazł odzwier­ciedle­nie w uzyskanych wynikach. Michał i Szy­mon zajęli I miejsce, nato­mi­ast Bartek – II miejsce. Grat­u­lu­je­my!

Gale­ria zdjęć