Maja Zaucha „Pełna niezbadanych zakamarków”

Odwiedzil­iśmy Odd­ział dla Dzieci Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Żarach, aby uczest­niczyć w spotka­niu poe­t­y­ckim, pod­czas którego uczen­nica Katolick­iej Szkoły Pod­sta­wowej w Żarach, Maja Zaucha, prezen­towała swoje utwory lit­er­ackie. Spotkanie nosiło tytuł: Maja Zaucha „Pełna niezbadanych zakamarków”.

Towarzyszyła mu wys­tawa prac plas­ty­cznych uczniów KSP, które stanow­iły piękną ilus­trację tek­stów skrom­nej i utal­en­towanej czter­nas­to­latki. Spotkanie z Mają i jej twór­c­zoś­cią poz­woliło nam dostrzec to, co ważne w życiu oraz dało szansę na spo­jrze­nie w głąb siebie i reflek­sję nad włas­nym postrze­ganiem rzeczy­wis­tości. Czy zain­spiruje nas do twór­c­zości lit­er­ack­iej? Czy ośmieli do podzie­le­nia się z innymi tym, co nam w duszy gra? Miejmy taką nadzieję! W uroczys­tości, oprócz Bohaterki i Jej Kolegów ze szkoły, wzięli udział Rodz­ice Mai, Pani Bur­mistrz Danuta Madej, Uczniowie i Bibliotekarze.

Zdję­cia