Maja Zaucha „Pełna niezbadanych zakamarków”

Odwiedzil­iśmy Odd­zi­ał dla Dzieci Miejskiej Bib­liote­ki Pub­licznej w Żarach, aby uczest­niczyć w spotka­niu poe­t­y­ckim, pod­czas którego uczen­ni­ca Katolick­iej Szkoły Pod­sta­wowej w Żarach, Maja Zaucha, prezen­towała swo­je utwory lit­er­ack­ie. Spotkanie nosiło tytuł: Maja Zaucha „Peł­na niezbadanych zaka­marków”.

Towarzyszyła mu wys­tawa prac plas­ty­cznych uczniów KSP, które stanow­iły piękną ilus­trację tek­stów skrom­nej i utal­en­towanej czter­nas­to­lat­ki. Spotkanie z Mają i jej twór­c­zoś­cią poz­woliło nam dostrzec to, co ważne w życiu oraz dało szan­sę na spo­jrze­nie w głąb siebie i reflek­sję nad włas­nym postrze­ganiem rzeczy­wis­toś­ci. Czy zain­spiru­je nas do twór­c­zoś­ci lit­er­ack­iej? Czy ośmieli do podzie­le­nia się z inny­mi tym, co nam w duszy gra? Miejmy taką nadzieję! W uroczys­toś­ci, oprócz Bohater­ki i Jej Kolegów ze szkoły, wzięli udzi­ał Rodz­ice Mai, Pani Bur­mistrz Danu­ta Madej, Uczniowie i Bib­liotekarze.

Zdję­cia