Konkurs Pięknego Czytania

26 marca br. bib­liotekarze naszej szkoły — p. Agnieszka Marciniak-Wołodźko i p. Andrzej Siwik — przeprowadzili Konkurs Pięknego Czy­ta­nia. To już XVII edy­cja tej imprezy. Jurorzy: p. Mag­dalena Płaza, p. Mał­gorzata Ostrowska, p. Mag­dalena Kińska oraz p. Mał­gorzata Malewska wysłuchali 17 uczest­ników wyło­nionych do Konkursu przez nauczy­cieli polonistów w drodze wcześniejszych elim­i­nacji klasowych.

Uczniowie — czytel­nicy mieli za zadanie przeczy­tać wylosowany frag­ment powieści, podczas którego oce­ni­ane były: dykcja, płyn­ność czy­ta­nia i mod­u­lacja głosu. W tym roku czy­tane były frag­menty następu­ją­cych powieści: “Wielka księga psot. Hania Humorek” Megan McDon­ald, “Bardzo Fajny Gigant” Roland Dahl oraz “Kro­niki Archeo. Klątwa złotego smoka” Agnieszki Stel­maszyk. Po przesłucha­ni­ach uczest­ników jury przyz­nało tytuły Lau­re­atów szkol­nego etapu Konkursu Pięknego Czy­ta­nia następu­ją­cym uczniom: Alek­sandrowi Bartkowiakowi (kat­e­go­ria: klasy III-IV), Zofii Pawlaczyk (kat­e­go­ria: klasy V-VI) i Alek­san­drze Ślipko (kat­e­go­ria: klasy VII-VIII szkoły pod­sta­wowej i III gim­nazjum). Kole­jny etap tego Konkursu odbędzie się 26 kwiet­nia br. w MBP w Żarach.
Serdecznie grat­u­lu­jemy i trzy­mamy mocno kciuki!

Zdję­cia