OGŁOSZENIE

Infor­mu­jemy, że w dniu 10 czer­wca 2019r. odbędzie się posiedze­nie Komisji Soc­jal­nej. Oświad­czenia i wnioski można składać do 7 czer­wca 2019r.