Poznajemy atrakcje naszego regionu

17 maja br. Szkoła Pod­sta­wowa nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach goś­ciła grupę uczniów i nauczy­cieli z Annahütte. Było to już kole­jne spotkanie w ramach współpracy polsko-niemieckiej, której celem jest propagowanie nauki języków obcych.

Pier­wszym punk­tem pro­gramu było zwiedzanie Dawnej Kopalni Babina na tere­nie Geop­arku Łuk Mużakowa. Uczniowie podzi­wiali bar­wne akweny wodne, ćwiczyli umiejęt­ności językowe. Wspól­nie wykon­ali maki­ety przed­staw­ia­jące uksz­tał­towanie terenu, florę i faunę Geoparku.

Popołud­nie upłynęło pod znakiem sportowych konkurencji, które bardzo zin­te­growały uczniów. Drużyny składa­jące się z pol­s­kich i niemiec­kich sportow­ców doskonale współpra­cow­ały na boisku. Uko­ronowaniem wielo­let­niej współpracy i przy­jaźni było zaw­iesze­nie na hon­orowym miejscu tabl­icy z cer­ty­fikatem Lubuskiej Szkoły Europe­jskiej, którą otrzy­mała Żarska Piątka uczest­nicząc i wygry­wa­jąc w konkur­sie orga­ni­zowanym przez Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Na pożeg­nanie trady­cyjnie wypuś­cil­iśmy balony z logo naszej współpracy. Wspól­nie spęd­zony czas w miłej i przy­ja­ciel­skiej atmos­ferze na zawsze pozostanie w naszej pamięci.  Z niecier­pli­woś­cią czekamy na kole­jne spotkanie.

Pro­jekt był współ­fi­nan­sowany ze środ­ków UE z PNWM za pośred­nictwem Eurore­gionu Sprewa– Nysa– Bóbr.

Zdję­cia