Ostry dyżur literacki

Uczniowie klas drugich odwiedzili Odd­ział dla Dzieci Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Żarach, gdzie  uczest­niczyli w warsz­tat­ach pod hasłem „Ostry dyżur lit­er­acki”. Spotkanie miało charak­ter hap­peningu, a prowadząca go “pani dok­tor” była wyposażona w recepty, pigułki mądrości i zestawy pier­wszej pomocy, czyli zale­cane lek­tury do przeczytania.

Lekarka roz­maw­iała z ucz­ni­ami, diag­nozu­jąc ich potrzeby i zapisy­wała dzieciom książki, które dzi­ałają jak cud­owny środek na niechęć do czytania.

Zdję­cia