Ostry dyżur literacki

Uczniowie klas drugich odwiedzili Odd­zi­ał dla Dzieci Miejskiej Bib­liote­ki Pub­licznej w Żarach, gdzie  uczest­niczyli w warsz­tat­ach pod hasłem „Ostry dyżur lit­er­ac­ki”. Spotkanie miało charak­ter hap­peningu, a prowadzą­ca go “pani dok­tor” była wyposażona w recep­ty, piguł­ki mądroś­ci i zestawy pier­wszej pomo­cy, czyli zale­cane lek­tu­ry do przeczy­ta­nia.

Lekar­ka roz­maw­iała z ucz­ni­a­mi, diag­nozu­jąc ich potrze­by i zapisy­wała dzieciom książ­ki, które dzi­ała­ją jak cud­owny środek na niechęć do czy­ta­nia.

Zdję­cia