Żarskie Forum Dzieci i Młodzieży

W poniedzi­ałek 21 październi­ka 2019 r. w siedz­i­bie Urzę­du Mias­ta odbyło się pier­wsze w tym roku szkol­nym spotkanie członków Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży. W spotka­niu uczest­niczyły dwie przed­staw­iciel­ki naszej szkoły, uczen­nice klasy 7a — Mari­ka Kalem­ba i Zuzan­na Zielon­ka, które Akty Powoła­nia ode­brały z rąk Pani Bur­mistrz Danu­ty Madej.