Żarskie Forum Dzieci i Młodzieży

W poniedzi­ałek 21 października 2019 r. w siedz­i­bie Urzędu Miasta odbyło się pier­wsze w tym roku szkol­nym spotkanie członków Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży. W spotka­niu uczest­niczyły dwie przed­staw­icielki naszej szkoły, uczen­nice klasy 7a — Marika Kalemba i Zuzanna Zielonka, które Akty Powoła­nia ode­brały z rąk Pani Bur­mistrz Danuty Madej.