Turniej gry w szachy

18 czer­w­ca br. w naszej szkole odbył się turniej sza­chowy  — „Edukac­ja przez Szachy w Szkole”. Orga­ni­za­torem był Wydzi­ał Oświaty Kul­tu­ry i Sportu Urzę­du Mias­ta oraz Szkoła Pod­sta­wowa nr 5 w Żarach. Patronatem objęła go Pani Bur­mistrz, Danu­ta Madej. Celem turnieju było między inny­mi wspo­ma­ganie roz­wo­ju inteligencji ucz­nia, pop­u­laryza­c­ja szachów wśród dzieci oraz zdoby­cie pier­wszych kat­e­gorii sza­chowych.

W turnieju wzięły udzi­ał dzieci z SP1, SP5, SP8 i SP10, które w bieżą­cym roku szkol­nym real­i­zowały pro­gram sza­chowy. Naszą szkołę reprezen­towali:

Bochoń Bar­tosz 1a
Zakrzews­ki Antoni 1a
Averchenko Maksym 1b
Kap­tur Niko­la 1b
Kap­tur Maja 3a
Kalem­ba Alek­sander 3b
Mierze­jew­s­ka Estera 3b
Wanat Nadia 3b
Bobrows­ki Fil­ip 4a
Mazanek Dominik 4a
Rewaj Fil­ip 4a
Wocal Iga 4a

 

Wszyscy uczest­ni­cy otrzy­mali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzec­zowe, a najlep­si stat­uet­ki.

Wśród wyróżnionych dzieci z „Piąt­ki” znaleźli się m.in. Maja Kap­tur, Estera Mierze­jew­s­ka, Iga Wocal, Bar­tosz Bochoń i Alek­sander Kalem­ba.

Wszys­tkim grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.