Laboratoria Przyszłości

Lab­o­ra­to­ria Przyszłoś­ci są i u nas! Pod­czas lekcji infor­maty­ki klasa 5 poz­nała nowego rob­o­ta i jego funkc­je. Pho­ton jest najbardziej zaawan­sowanym tech­no­log­icznie robot­em eduka­cyjnym dostęp­nym na rynku. Wyposażonego w 10 czu­jników rob­o­ta moż­na zapro­gramować na tysiące sposobów – wykry­je przeszkody, zareagu­je na dźwięk, zmi­any oświ­etle­nia czy dotyk. Dzieci już cieszą się na następ­ne spotkanie 😉

Gale­ria