Mamy finał!

Mamy finał. 17 październi­ka w Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Powia­towe Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w sztafe­towych bie­gach przeła­jowych. Nasza druży­na świet­nie się spisała wygry­wa­jąc całe zawody ze znaczną przewagą i jako najlep­sza druży­na będzie reprezen­tować Powiat Żars­ki w finale wojew­ódzkim, który już 19 październi­ka odbędzie się w Babi­moś­cie. Chłop­cy pobiegli w składzie: Ilia Vasylchenko, Mateusz Bartkowiak, Oli­wier Gór­ni­ak, Marcin Maciejew­s­ki, Fil­ip Rewaj, Szy­mon Frymer i rez­er­wowy Vitalii Tsarevych.