Category Archives: ZAJĘCIA TECHNICZNE

1 miejsce — Młodzież Zapobiega Pożarom — eliminacje miejskie

14 marca 2012 r. w Szkole Pod­sta­wowej Nr 5 w Żarach odbył się Miejski Turniej Wiedzy Pożar­niczej „Młodzież zapo­b­iega pożarom”, którego celem jest pop­u­lary­zowanie wśród dzieci i młodzieży zna­jo­mości przepisów przeciwpożarowych,

Sfotografowali wolność

Ania Kufel, Dorota Kufel i Ania Żołudź to uczest­niczki ogólnopol­skiego konkursu pod patronatem Prezy­denta Pol­ski Bro­nisława Komorowskiego “Sfo­togra­fuj wolność”.

Półfinały wojewódzkie w BRD

5 maja 2011r. w Nowym Kram­sku odbyły się wojew­ódzkie pół­fi­nały Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Drogowym.

3 miejsce — Turnieju Bezpieczeństwa W Ruchu Drogowym — eliminacje powiatowe

Mateusz Miedz­iński, Olaf Małek i Mateusz Pihu­lak to brą­zowi medal­iści powia­towych elim­i­nacji Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym, który odbył się w Zes­pole Szkół Samo­chodowych w Żarach.

2 miejsce — Turnieju Bezpieczeństwa W Ruchu Drogowym — eliminacje miejskie

Dnia 24 marca 2011r. reprezen­tacja Gim­nazjum Nr 3 w składzie: Mateusz Miedz­iński, Olaf Małek i Mateusz Pihu­lak zdobyła 1 miejsce pod­czas elim­i­nacji miejs­kich Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Drogowym.

3 miejsce — Młodzież Zapobiega Pożarom — powiaty

Olaf Małek zajął 3 miejsce na powia­towych elim­i­nac­jach Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej “MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” uzysku­jąc jed­nocześnie kwal­i­fikacje jako zawod­nik rez­er­wowy do zawodów wojewódzkich.

1 miejsce — Młodzież Zapobiega Pożarom — eliminacje miejskie

Dnia 9 marca 2011 roku zostały przeprowad­zone elim­i­nacje miejskie Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej „Młodzież zapo­b­iega pożarom”.

2 miejsce — Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym — eliminacje miejskie

Mateusz Miedz­iński, Mateusz Pihu­lak i Olaf Małek to reprezen­tacja Gim­nazjum Nr 3 w Żarach, która zdobyła II miejsce w gmin­nych elim­i­nac­jach Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Drogowym.

3 miejsce — Młodzież Zapobiega Pożarom 2010 — powiaty

Prze­mysław Ser­wiński zajął 3 miejsce na powia­towych elim­i­nac­jach Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej “MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Bardzo dobrze zaprezen­tował się również drugi reprezen­tant Gim­nazjum Nr 3, Olaf Małek kwal­i­fiku­jąc się do finałowej piątki.

1 miejsce — Młodzież Zapobiega Pożarom 2010 — eliminacje miejskie

17 marca 2010 roku zostały przeprowad­zone elim­i­nacje miejskie Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej „Młodzież zapo­b­iega pożarom”. Do konkursu przys­tąpiło sie­dem żars­kich szkół, które we wcześniejszych ter­mi­nach przeprowadz­iły elim­i­nacje środowiskowe i spośród 57 uczniów wyłoniły swoich reprezen­tan­tów na wyższy szczebel.