Category Archives: PŁYWANIE

Wojewódzka Inauguracja Dni Olimpijczyka w Żarach

Z uwa­gi na aurę Wojew­ódzką Inau­gu­rację Dni Olimpi­jczy­ka prze­nie­siono ze sta­dionu Promienia do hali sportowej Gim­nazjum nr 3 w Żarach.  Pod­czas uroczys­toś­ci zaprezen­towali się zawod­ni­cy osiem­nas­tu żars­kich klubów.

Dwa trzecie miejsca.

Dnia 03.04.na base­nie Wod­nik w Żarach odbyła się gim­naz­ja­da w pły­wa­niu. Nasi uczniowie drużynowo zdobyli  dwa trze­cie miejs­ca.

4 Miejsce w województwie

14 listopa­da 2013 r. w Urzędzie Marsza­łkowskim w Zielonej Gorze odbyło się pod­sumowanie współza­wod­nict­wa dzieci i młodzieży  wojew­ództ­wa lubuskiego za rok szkol­ny 2012/2013.

Trzecie miejsce w pływaniu

Dnia 14 mar­ca 2013r. na pły­wal­ni „Wod­nik” w Żarach roze­gra­no zawody pływack­ie żars­kich gim­nazjów. Naszą szkołę reprezen­towali następu­ją­cy zawod­ni­cy: Kuba Mikun­da 3b, Mateusz Kuśnierek 2b, Adam Lorenc 2b, Arek Kopala 1f, Mar­ta Paciorek 3a, Patryc­ja Kurza­wska 3c, Natalia Mikoła­jczyk 2a, Oli­wia Kli­mas 1b, Julia Janiszews­ka 1a, Joan­na Karolewicz 1b.