Category Archives: TANIEC

Polsko — Niemieckie warsztaty tańca

W dni­ach 20–21 sierp­nia 2015 roku odbędą się Pol­sko-niemieck­ie warsz­taty tań­ca. Prowadzą­ca pani Maja Lewic­ka tancer­ka wrocławskiego teatru muzy­cznego „Capi­tol”. W zaję­ci­ach weźmie udzi­ał gru­pa dziew­cząt z Weis­s­was­er. Warsz­taty są dofi­nan­sowane z Pol­sko-Niemieck­iej Współpra­cy Młodzieży Eurore­gion Spre­wa-Nysa-Bóbr.

Zwycięstwo na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Sulechowie

31 maja byłyśmy na Ogólnopol­skim Fes­ti­walu Tań­ca w Sule­chowie tam zdobyłyśmy 5 pier­wszych miejsc, 3 drugie, 1 trze­cie i wyróżnie­nie.

Sukces na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Rybniku

Ogólnopol­s­ki Fes­ti­w­al Tań­ca w Ryb­niku, który odbył się 07.06.2015 roku już za nami. Do Żar przy­wieźliśmy trzy drugie m‑ca (Sabat, Sabat Arkana, Piruet) trze­cie (Sabat) oraz dwa wyróżnienia Piruet i Sabat Arkana). 

Takiego sukcesu w tańcu jeszcze nie było

Takich sukcesów w tańcu dla zespołów z Żar jeszcze nie było. Żarskie zespoły taneczne na 6 Pol­sko Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca zdobyły 7 pier­wszych miejsc oraz trzy drugie. Niespodzianką było Gran Prix dla zespołu “Sabat” z naszego Gim­nazjum.

Żyj zdrowo i aktywnie podczas przerwy świątecznej

W okre­sie prz­er­wy świątecznej w naszej szkole dn. 22 ( poniedzi­ałek) i 23 ( wtorek) grud­nia będą orga­ni­zowane zaję­cia w ramach pro­jek­tu “Żyj akty­wnie i zdrowo”.

Uroczyste podsumowanie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

16 listopa­da 2014r. w sali wid­owiskowej Sulę­cińskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry odbyło się uroczyste pod­sumowanie współza­wod­nict­wa sportowego dzieci i młodzieży „Lubuskiej Olimpiady Młodzieży” wojew­ództ­wa lubuskiego za rok szkol­ny 2013/2014.

Warsztaty taneczne w Gimnazjum nr 3

4 listopa­da, w Gim­nazjum nr 3 w Żarach odbyły się warsz­taty taneczne. Zaję­cia poprowadz­iła Maja Lewic­ka, tancer­ka z Wrocław­ia.

Mistrzowie Świata w tańcu breakdance

Trój­ka żars­kich gim­naz­jal­istów w tym uczniowie z Gim­nazjum nr 3 w Żarach pod­bi­ja świat taneczny w sty­lu break­dance.

Otwarcie boiska ze sztuczną nawierzchnią

11 październi­ka 2014 r. otwar­ciu nowo wybu­dowanego boiska towarzyszyła inau­gu­rac­ja Żarskiej Olimpiady Młodzieży w roku szkol­nym 2014/2015 i rozpoczę­cie real­iza­cji dofi­nan­sowanego przez Min­is­terst­wo Spraw Wewnętrznych pro­jek­tu pn. „W kibi­cow­a­niu łączymy pokole­nia”.
Na kwad­rans przed rozpoczę­ciem murawa boiska zapełniła się dzieć­mi i ich rodz­i­na­mi oraz zapros­zony­mi gość­mi.

1 miejsce w województwie. Gimnazjum nr 3 najlepsze w sporcie.

W punk­tacji Gen­er­al­nej Lubuskiej Olimpiady Młodzieży za rok szkol­ny 2013/2014 nasza szkoła okaza­ła się bezkonkuren­cyj­na zaj­mu­jąc 1 miejsce w wojew­ództwie.

TABELA KOŃCOWA (skró­cona):

1. miejsce — Gim­nazjum nr 3 Żary — 795 pkt.

2. miejsce — Gim­nazjum nr 1 Zielona Góra — 560 pkt.

3. miejsce — Zespół Szkół Sulechów — 550 pkt.

———————-

37. miejsce — Społeczne Gim­nazjum Żary 185 pkt.

50. miejsce — Gim­nazjum nr 1 Żary — 125 pkt.

62. miejsce — Gim­nazjum nr 4 Żary — 100 pkt.

100. miejsce — Gim­nazjum Katolick­ie Żary — 30 pkt.

103. miejsce — Gim­nazjum nr 2 Żary — 15 pkt.

PEŁNA PUNKTACJA GENERALNA LUBUSKIEJ OLIMPIADY 2013/2014