Złoto dziewcząt w biegach przełajowych!!!

W Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Powia­towe bie­gi przeła­jowe. Nasza druży­na dziew­cząt wywal­czyła zło­ty medal i zak­wal­i­fikowała się do finału wojew­ódzkiego. Szkołę reprezen­towały: Julia Sał­dan, Amel­ka Kowzan, Emil­ia Wieczyńs­ka, San­dra Soj­ka, Han­na Kopala, Kali­na Rybak, Mają Gołąb oraz Justy­na Wer­cholak. Druży­na chłopców zajęła IV miejsce. Skład drużyny: Oktaw­ian Muszyńs­ki, Jakub Pop­ko, Jakub Jobczyk, Dominik Robaszews­ki, Fil­ip Piotrows­ki, Szy­mon Maty­jasek, Daw­id Godziejew­icz oraz Remik Kliszczak. Grat­u­lu­je­my!!!

Dzień Języków Obcych

Dzień języków obcych w naszej szkole. Zabawy, krzyżów­ki, quizy. To wszys­tko co budzi naszą cieka­wość. Lubimy takie dni. Dzięku­je­my wszys­tkim zaan­gażowanym.

Dzień Jabłka

Uczen­nice kl. 8 c przy­go­towały zabawy, które odby­wały się na prz­erwach. Uczniowie szukali ukry­tych papierowych jabłek, kolorowali i i w nagrodę otrzymy­wali cukier­ka. Moż­na było zro­bić pamiątkowe zdję­cie.

Wszystkie śmieci nasze są

Sprzą­tanie Świa­ta 2022 pod hasłem “Wszys­tkie śmieci nasze są”. Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczy­ciela­mi wzięli udzi­ał w corocznej akcji Sprzą­ta­nia Świa­ta. Sprzą­tal­iśmy nie tylko teren szkoły, ale i także pob­liską okolicę. Wyposażeni w gumowe rękaw­icz­ki i wor­ki ruszyliśmy do pra­cy.

Bezpieczna droga do szkoły

“Bez­piecz­na dro­ga do szkoły”-zajęcia w świ­etl­i­cy szkol­nej. Na początku roku szkol­nego w świ­etl­i­cy szkol­nej odbyły się zaję­cia związane z bez­pieczeńst­wem dzieci w drodze do i ze szkoły.

Dzień Kropki — część 2

15.09.2022r. obchodzil­iśmy w naszej szkole Między­nar­o­dowy Dzień Krop­ki. Wprowadze­niem do wspól­nej zabawy było obe­jrze­nie krótkiego fil­mu (w starszych klasach — po ang­iel­sku) nt. Krop­ki, która odmieniła życie małej Vashti. Dzię­ki niej dziew­czyn­ka uwierzyła w swo­je możli­woś­ci, stała się odważ­na i kreaty­w­na. Nasi uczniowie również mieli szan­sę, aby w tym dniu wykazać się kreaty­wnoś­cią i swoi­mi zdol­noś­ci­a­mi.

Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie

16 wrześ­nia br. 500 dzieci z roczników 20011–2012,a wśród nich nasi uczniowie, wzięło udzi­ał w wojew­ódz­kich roz­gry­wkach pt. “Lekkoatle­ty­czne Nadzieje Olimpi­jskie”. Tego dnia odbyło się również otwar­cie sta­dionu lekkoatle­ty­cznego Are­na, na którym odbyły się zawody. Na imprezie goszc­zono pol­skie olimpij­ki i mis­trzynie w lekkiej atle­tyce. Dzieci wys­tar­towały z dużym zaan­gażowaniem, w dwóch wybranych konkurenc­jach. Wró­cil­iśmy zad­owoleni. Opiekunowie: Kami­la Krzemińs­ka-Bielak i Wio­let­ta Łab­ul.

Będziemy bili rekord!

Laboratoria Przyszłości

Lab­o­ra­to­ria Przyszłoś­ci są i u nas! Pod­czas lekcji infor­maty­ki klasa 5 poz­nała nowego rob­o­ta i jego funkc­je. Pho­ton jest najbardziej zaawan­sowanym tech­no­log­icznie robot­em eduka­cyjnym dostęp­nym na rynku. Wyposażonego w 10 czu­jników rob­o­ta moż­na zapro­gramować na tysiące sposobów – wykry­je przeszkody, zareagu­je na dźwięk, zmi­any oświ­etle­nia czy dotyk. Dzieci już cieszą się na następ­ne spotkanie 😉

Dzień Kropki

15 wrześ­nia naszą szkołę oga­r­nęło krop­kowe sza­leńst­wo, na matem­atyce, infor­matyce, plas­tyce, w klasach młod­szych i starszych, w świ­etl­i­cy, bib­liotece i na wf! His­to­ria tego świę­ta rozpoczęła się od książ­ki Petera Reynold­sa „The Dot”. Jest to opowieść o dziew­czynce, która dzię­ki małej kropce zmieniła myśle­nie o sobie i uwierzyła we własne możli­woś­ci. Mamy nadzieję, że tego dnia każdy z Was czuł się sobą!