Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 — rekrutacja uzupełniająca

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Rodz­ice i Absol­wen­ci,
infor­mu­je­my, że 9 lip­ca 2021r. w sekre­taria­cie szkoły będą do odbioru zaświad­czenia o wynikach egza­minu ósmok­la­sisty.
Zaprasza­my:
klasa 8a  godz. 9.00
klasa 8b  godz. 10.00
Po odbiór zaświad­czeń proszę zgłaszać się z dowo­dem osobistym/legitymacją. W przy­pad­ku osób upoważnionych do odbioru zaświad­czenia oprócz doku­men­tu tożsamoś­ci należy okazać pisemne upoważnie­nie.
Przy­pom­i­namy o zachowa­niu dys­tan­su społecznego, posi­ada­niu maseczek oraz włas­nego dłu­gopisu (pok­witowanie w Księdze Absol­wen­ta odbioru zaświad­czenia).
Oso­by, które nie odbiorą zaświad­czeń o wynikach w podanym ter­minie mogą zgłosić się do sekre­tariatu szkoły w dniu 12 lip­ca 2021r. w godz. 7.00–12.00.

Wakacje czas zacząć! 🌞🤸‍♀️🌞🤸‍♂️🌞 Odpoczywajmy!!!!

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 — fotorelacja

Ten niełatwy rok szkol­ny 2020/2021 odchodzi już do his­torii. Dzięku­je­my, Wam — Uczniowie, że podołal­iś­cie wszys­tkim tru­dom i zakończyliś­cie go z wielo­ma sukce­sa­mi: naukowy­mi, kul­tur­al­ny­mi czy sportowy­mi. Pożeg­nal­iśmy z łezką w oku absol­wen­tów klas ósmych, będzie nam Was brakowało. Wszys­tkim: Uczniom, Rodz­i­com, Pra­cown­ikom Szkoły i
Nauczy­cielom dzięku­je­my! Zapraszam do obsz­ernej fotorelacji 😉

Polonezem zakończyli naukę w naszej szkole!

Bezpieczne wakacje — apel

23 czer­w­ca br. odbył się apel poświę­cony bez­pieczeńst­wu pod­czas wakacji. Pan dziel­ni­cowy i panie kura­tor­ki z sądu przed­staw­ili kil­ka bard­zo ważnych zasad, które poz­wolą bez­piecznie spędz­ić lato nad wodą, w lesie, na łące, w górach oraz w mieś­cie i na drodze.

Turniej gry w szachy

18 czer­w­ca br. w naszej szkole odbył się turniej sza­chowy  — „Edukac­ja przez Szachy w Szkole”. Orga­ni­za­torem był Wydzi­ał Oświaty Kul­tu­ry i Sportu Urzę­du Mias­ta oraz Szkoła Pod­sta­wowa nr 5 w Żarach. Patronatem objęła go Pani Bur­mistrz, Danu­ta Madej. Celem turnieju było między inny­mi wspo­ma­ganie roz­wo­ju inteligencji ucz­nia, pop­u­laryza­c­ja szachów wśród dzieci oraz zdoby­cie pier­wszych kat­e­gorii sza­chowych.

Kiedy na dworze upały…

Kiedy upał doskwiera, zawsze moż­na usiąść w cie­niu brzozy 😉 i poczy­tać… Na przykład “Kicię Kocię”, jak to robią najlep­sze czytel­nicz­ki, z najlepiej czy­ta­jącej klasy w szkole!!!

Bib­liote­ka przy­pom­i­na o zwro­cie książek wypoży­czanych indy­wid­u­al­nie.  Podręczni­ki odbier­a­ją od Was wychowaw­cy.

Złote medale w lekkoatletyce!

W Słu­bi­cach odbyły się Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa Lubuskiego w lekkoatle­tyce. Rewela­cyjnie zaprezen­towali się na nich nasi uczniowie, którzy zdobyli dwa złote medale. Pier­wszy z nich, w biegu na 2000 m, zdobyła Emil­ia Fabiszews­ka z cza­sem 7,11,24 s. Wśród chłopców najszyb­szym Lubusza­ninem, w biegu na 100 m, był Jakb Sza­koła, który zdobył zło­to z wynikiem 11,79 s.