Kurier Trójki — nagrodzony!

Aż 27 szkol­nych redakcji wzięło udzi­ał w VII Konkur­sie na najlep­szą gazetkę szkol­ną wojew­ództ­wa lubuskiego. Tym razem młodzi dzi­en­nikarze nie tylko pisali o szkole, ale też o zawodzie… grabarza.Finał konkur­su gazetek odbył się 14 czer­w­ca br. w Bib­liotece Ped­a­gog­icznej WOM‑u. Jury przyz­nało trzy wyróż­ni­a­nia i sześć nagród. W kat­e­gorii szkół pod­sta­wowych nagrodę spec­jal­ną za szczególne osiąg­nię­cia otrzy­mał

Kuri­er Dwój­ki” ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 2 w Żarach. Gazetka ta, mimo dość młodego stażu, bo ukazu­je się od 2005 r., ma na swoim kon­cie kilka­naś­cie nagród. Młodzi dzi­en­nikarze z Żar po raz siód­my wygrali lubus­ki konkurs. Są też wielokrot­nym lau­re­ata­mi ogólnopol­s­kich konkursów. „Kuri­er Dwój­ki” jest dwu­miesięcznikiem, młodzi redak­torzy spo­tyka­ją się raz w tygod­niu. – Mają zawsze mnóst­wo pomysłów na artykuły, pra­ca z nimi to przy­jem­ność – zapew­nia Jolan­ta Błażków, opiekun gazet­ki. W kat­e­gorii szkół pod­sta­wowych nagrodę zdobyła też gazetka „Na mar­gin­e­sie ” ze Szkoły Pod­sta­wowej im. Pol­s­kich Olimpi­jczyków w Sulęcinie.

Wśród gazetek gim­naz­jal­nych nagrody przyz­nano „Gimzetce” z Gim­nazjum nr 1 w Zielonej Górze, „Kurierowi Trój­ki” z Gim­nazjum nr 3 w Żarach (opiekun Andrzej Siwik) i „Sobu­siowi” z Gim­nazjum nr 12 w Gor­zowie Wlkp.

W kat­e­gorii szkół pon­adg­im­naz­jal­nych najlep­szą gazetką okazał się „Para­pet” z LO z Odd­zi­ała­mi Dwu­języ­czny­mi we Wschowie. – Gazetka dzi­ała od kilku lat, początkowo była drukowana na papierze i rozkładana na szkol­nych para­petach i stąd jej nazwa – wyjaś­nia Tomasz Woj­narows­ki, opiekun redakcji. – Obec­nie gazetka ukazu­je się formie elek­tron­icznej, dzię­ki temu dociera do więk­szej rzeszy odbior­ców.
To właśnie w „Para­pecie”, oprócz artykułów doty­czą­cych życia szkoły, znalazły się znakomite repor­taże społeczne m.in. o „kopi­dole”, czyli wiejskim grabarzu. – Bohater mego tek­stu to zamknię­ty w sobie człowiek, cieszę się, że udało mi się go namówić na roz­mowę – mówi Ange­li­ka Woj­ciech. Sama autor­ka jeszcze nie wie, czy w przyszłoś­ci zawodowo będzie zaj­mować się pisaniem. – Chci­ałabym stu­diować psy­chologię więzi­en­ną lub sądową, a jeśli jed­nak wybiorę dzi­en­nikarst­wo, to śled­cze…

W kat­e­gorii szkół pon­adg­im­naz­jal­nych przyz­nano dwa wyróżnienia: gazetce K.I.T. z Zespołu Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych w Gubinie oraz „ Szkol­nej Dżungli” z Zespołu Szkół Pon­adg­im­naz­jal­nych w Drez­denku.

Wyróżnie­nie otrzy­mała również gazetka „Plotecz­ki ze szkol­nej tecz­ki” z Zespołu Szkół Spec­jal­nych w Zielonej Górze.
Konkurs zor­ga­ni­zowała Han­na Ciepiela z Bib­liote­ki Ped­a­gog­icznej WOM. Nagrody konkur­sowe ufun­dowali: dyrek­tor WOM, Sto­warzysze­nie Gmin Pol­s­kich Eurore­gionu Pro Europa Viad­ri­na, Wydzi­ał Roz­wo­ju i Pro­mocji Mias­ta UM w Gor­zowie Wlkp.

źródło: WOM Gorzów Wlkp.