Tablica wzorowych 2011/2012

Prezen­tu­je­my najnowszą tablicę wzorowych uczniów klas pier­wszych i drugich, którzy osiągnęli w roku szkol­nym 2011/2012 śred­nią ocen 5,00 i wyżej. Grat­u­lu­je­my wspani­ałego sukce­su eduka­cyjnego i życzymy dal­szych tak wyso­kich lokat.

GALERIA ZDJĘĆ