1 miejsce w ratownictwie!

Uczen­nice naszego gim­nazjum: Żeli­chows­ka Klau­dia (kl.II e), Bartkiewicz Kami­la (kl.II e) i Now­ic­ka Pauli­na (kl.II f), zajęły I Miejsce w rejonowych Mis­tr­zost­wach Ratown­iczych orga­ni­zowanych przez PCK i zak­wal­i­fikowały się na Wojew­ódzkie Mis­tr­zost­wa w Sław­ie, które odbędą się na początku czer­w­ca 2013r.

Dziew­czę­ta sys­tem­aty­cznie uczest­niczyły w szkole­ni­ach orga­ni­zowanych przez pielęg­niarkę szkol­ną Panią Tek­lę Pawlicką. Grat­u­lu­je­my i życzymy powodzenia!