Europejskie Słoneczne Dni w Żarach

W ramach tegorocznej „Majów­ki” dnia 2 maja 2013 r. w żarskim rynku odbyła się III edy­c­ja Europe­js­kich Słonecznych Dni – kam­panii pro­mu­jącej ener­getykę słoneczną.
W związku z tym Bur­mistrz Mias­ta Żary ogłosił konkursy:
a) na tem­at energii odnaw­ial­nej dla młodzieży gim­naz­jal­nej i pon­adg­im­naz­jal­nej, który podzielony został na 4 kat­e­gorie:
— fotografia,
— plakat,
— prezen­tac­ja mul­ti­me­di­al­na,
— komiks
b) o tem­atyce słonecznej dla dzieci z przed­szkoli oraz uczniów szkół pod­sta­wowych na:
— rysunek,
— piosenkę słoneczną.

W ramach w/w konkursów zarówno przed­szko­la­ki i dzieci z klas I – III szkół pod­sta­wowych, jak również ich nieco star­si koledzy z gim­nazjów i szkół pon­adg­im­naz­jal­nych mogli wykazać się swo­ją inwencją twór­czą, pomysłowoś­cią czy tal­en­tem wokalnym.

O godz. 9.00 w Sali Kon­fer­en­cyjnej Ratusza nastąpiło otwar­cie imprezy przez zastępcę Bur­mistrza Edwar­da Łybę. Młodzież miała możli­wość przed­staw­ienia przy­go­towanych przez siebie prezen­tacji mul­ti­me­di­al­nych. Najwięk­sze zain­tere­sowanie wzbudz­ił pokaz pojaz­du wyko­nanego z odpadów eko­log­icznych i porusza­jącego się z wyko­rzys­taniem baterii słonecznej. Pon­ad­to przy­go­towana została wys­tawa wszys­t­kich zgłos­zonych prac konkur­sowych w kat­e­go­ri­ach: komiks, plakat, fotografia i rysunek.

Dodatkowo przewidziane zostały nagrody dla autorów prac plas­ty­cznych oce­ni­anych przez Inter­nautów za pośred­nictwem strony inter­ne­towej www.oze.pl

O godz. 11.00 – spod zakładu fotograficznego, przy ul. Bucz­ka, dalej dep­takiem – ul. B. Chro­brego wyruszył słoneczny korowód, w którym uczest­niczyły dzieci wraz z opieku­na­mi zaopa­trzeni w atry­bu­ty słoneczne takie jak: cza­pecz­ki, koszul­ki baloni­ki, wszys­tkie w żół­tym kolorze. Metą korowodu był plac przy Ratuszu, na którym odby­wał się słoneczny fes­tyn, w ramach którego przeprowad­zono fes­ti­w­al dziecięcej piosen­ki słonecznej.

Kil­ka chwil po godzinie 12.00 ogłos­zono wyni­ki wszys­t­kich konkursów orga­ni­zowanych w ramach Europe­js­kich Słonecznych Dni. Obec­ny na uroczystym pod­sumowa­niu zastęp­ca Bur­mistrza Edward Łyba wręczył wszys­tkim nagrod­zonym i wyróżnionym nagrody.

źródło: www.zary.pl

LISTA NAGRODZONYCH

prace uczniów Gim­nazjum Nr 3 w Żarach

ENERGETYKA SŁONECZNA — prezen­tac­ja

ENERGIA SŁONECZNA — prezen­tac­ja

KOMIKS

SAMOCHÓD NA BATERIĘ SŁONECZNĄ — prezen­tac­ja