Pasowanie na gimnazjalistów

18 październi­ka br. w sali wid­owiskowej „Luna” odbyło się uroczyste spotkanie, pod­czas którego Pan dyrek­tor, Jacek Olczyk, dokon­ał sym­bol­icznego pasowa­nia uczniów klas pier­wszych na gim­naz­jal­istów wręcza­jąc pamiątkowe cer­ty­fikaty.

Po uroczys­tej cer­e­monii na sce­nie pojaw­iły się zespoły taneczne prowad­zone przez Panią Kamilę Olczyk. W układzie tanecznym „Bez Ciebie” wys­tąpił zespół Wid­mo, nato­mi­ast w układzie tanecznym Sabat wys­tąpił zespół „Sabat”.

To wyjątkowe świę­to pier­ws­zok­la­sistów zakońc­zono dyskoteką.

Pasowanie na gim­naz­jal­istów