Ania na powiatach wyśpiewała 3 miejsce.

Anna Gielicz z Gim­nazjum Nr 3 w Żarach zajęła III miejsce na Powia­towym Konkur­sie Piosen­ki Ang­iel­skiej i Niemieck­iej. Ania zaśpiewała po ang­iel­sku piosenkę „Stay”.

W konkur­sie wzięło udzi­ał pon­ad 40 uczniów ze szkół gim­naz­jal­nych w powiecie żarskim. Konkurs odby­wał się pod hon­orowym patronatem: Kura­to­ri­um Oświaty w Gor­zowie Wielkopol­skim, Bur­mistrza Mias­ta Lub­sko, Region­al­nego Cen­trum Ani­macji Kul­tu­ry w Zielonej Górze oraz Lub­skiego Domu Kul­tu­ry.

Zaprosze­nie na Konkurs przyjęli między inny­mi: Wio­let­ta Marku­lak — Koor­dy­na­tor Terenowego Zespołu Wiz­y­ta­torów Kura­to­ri­um Oświaty w Żarach, Danu­ta Madej — Wices­taros­ta Powiatu Żarskiego, Bog­dan Bakalarz — Bur­mistrz Mias­ta Lub­sko oraz Janusz Dudo­jć — Prze­wod­niczą­cy Rady Powiatu Żarskiego.

W Jury zasiedli: Lech Krychows­ki - dyrek­tor Lub­skiego Domu Kul­tu­ry, Gabriela Fiedler — dyrek­tor Zespołu Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych i Eko­nom­icznych w Lub­sku, Julia Sel­l­eng — lek­tor Szkoły Języ­ka Łuży­ck­iego w Cot­tbus, dr Marek Kuczyńs­ki — kat­e­dra Anglisty­ki Uni­w­er­syte­tu Zielonogórskiego oraz Maciej Sławny — spec­jal­ista d.s. edukacji muzy­cznej i wokalnej.

W konkur­sie oce­ni­ano dwie kat­e­gorie: „Zespół” oraz „Solista”, przy czym punk­towana była: poprawność językowa, walo­ry muzy­czne i ogólne wraże­nia artysty­czne. Zdaniem Jurorów tegoroczny Konkurs był na wysokim poziomie zarówno pod wzglę­dem muzy­cznym jak i językowym.

Decyzją Jury nagrody w Konkur­sie otrzy­mali:

W kat­e­gorii „ZESPÓŁ”:

Nagrodę główną – wys­tęp jako GWIAZDA na fes­ti­walu JAPA ­– otrzy­mał zespół „The painkillers” w składzie: Tomasz Wój­tow­icz, Szy­mon Jurkows­ki i Hubert Mazurek z Niepub­licznego Gim­nazjum Dla Młodzieży w Lub­sku. Chłop­cy zaśpiewali po ang­iel­sku piosenkę „Roll over Beethoven”.

II miejsce otrzy­mał zespół w składzie: Natalia Perzanows­ka, Weroni­ka Stem­ler i Pamela Chwieszczen­nik z Gim­nazjum Nr 1 im. Królowej Jad­wi­gi w Lub­sku. Dziew­czyny zaśpiewały po ang­iel­sku piosenkę „ Love You Like a Love Song”.

III miejsce otrzy­mał zespół w składzie: Ola Benesz, Syl­wia Ciepła i Daw­id Piłat z Zespołu Szkół w Prze­wozie. Uczniowie zaśpiewali po ang­iel­sku piosenkę „Knock­ing on the heaven’s door”.

Wyróżnienia w kat­e­gorii „ZESPÓŁ” otrzy­mali: Alek­san­dra Świder­s­ka i San­dra Andrze­jczyk z Gim­nazjum Jana Benedyk­ta Sol­fy w Trze­bielu za zaśpiewaną po ang­iel­sku piosenkę „Stay the night” oraz Wojtek Opal­ińs­ki, Jakub Lud­wig, Natan Borkows­ki i Piotr Janas z Niepub­licznego Gim­nazjum Dla Młodzieży w Lub­sku za zaśpiewaną po ang­iel­sku piosenkę „Y.M.C.A.”

W kat­e­gorii „SOLISTA”:

Nagrodę główną – wys­tęp jako GWIAZDA na fes­ti­walu JAPA ­­ – otrzy­mała Oli­wia Opał­ka z Niepub­licznego Gim­nazjum dla Młodzieży w Lub­sku. Oli­wia zaśpiewała po ang­iel­sku piosenkę „Sur­ren­der.

II miejsce otrzy­mała Katarzy­na Sztur­om­s­ka z Niepub­licznego Gim­nazjum dla Młodzieży w Lub­sku. Kasia zaśpiewała po ang­iel­sku piosenkę „Hero”.

III miejsce otrzy­mały dwie oso­by:

- Daw­id Górs­ki z Zespołu Szkół w Gra­biku. Daw­id zaśpiewał po niemiecku piosenkę „Geboren, um zu leben”,

- Anna Gielicz z Gim­nazjum Nr 3 w Żarach. Ania zaśpiewała po ang­iel­sku piosenkę „Stay”.

Wyróżnienia w kat­e­gorii „SOLISTA” otrzy­mały dwie uczen­nice:

- Daria Ser­afin z Gim­nazjum Jana Benedyk­ta Sol­fy w Trze­bielu, za zaśpiewaną po ang­iel­sku piosenkę „Use Som­body”

- Wik­to­ria Owsian­ka z Niepub­licznego Gim­nazjum dla Młodzieży w Lub­sku. Wik­to­ria zaśpiewała po ang­iel­sku piosenkę „ Lis­ten to Your Heart”.

źródło: http://www.zsoie.lubsko.pl

Ania na powiat­ach wyśpiewała III miejsce.