Ogromny sukces żarskiej szkoły

Ogrom­ny sukces żarskiej szkoły Nasi młodzi sportow­cy po raz kole­jny nie zaw­iedli. Szkol­ny Związek Sportowy ogłosił ofic­jalne wyni­ki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży za rok szkol­ny 2013/14. W klasy­fikacji gim­nazjów najlep­sze okaza­ło się Gim­nazjum nr 3 z Żar.

źródło: telewizjazary.pl

 Inny mate­ri­ał ten tem­at przeczy­tasz tutaj: http://sp5.zary.pl/portal/2014/09/29/1‑miejsce-w-wojewodztwie-gimnazjum-nr-3-najlepsze-w-sporcie/