Świadczenia socjalne z okazji świąt.

Oso­by zain­tere­sowane świad­cze­niem soc­jal­nym w związku ze zwięk­szony­mi wydatka­mi w okre­sie świąt pros­zone są o składanie wniosków do sekre­tarza komisji (dzi­ał kadr) do dnia 05.12.2014r. Infor­ma­c­je i wnios­ki będą roz­pa­try­wane na Posiedze­niu Komisji Soc­jal­nej, które odbędzie się w dniu 08.12.2014 r.”