Wycieczka do Drezna

3 grud­nia 2014 r. uczniowie naszej szkoły mogli poczuć smak i zapach Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Pod­czas jednod­niowej wyciecz­ki do stol­i­cy Sak­sonii goś­cil­iśmy nie tylko na najs­tarszym w Niem­czech jar­marku świątecznym, ale i zwiedzil­iśmy zespół pała­cowy Zwinger oraz zamek rezy­den­cyjny skry­wa­ją­cy przepiękne zbio­ry kle­jnotów. Podzi­wial­iśmy koś­cioły: Frauenkirche i Hofkirche oraz ogrom­nych rozmi­arów poczet elek­torów sas­kich. Dobrej zabawy na koniec dostar­czył nam pobyt w inter­ak­ty­wnych salach Muzeum Higieny.P1000916