Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek Żary 2015

We wtorek 20 sty­cz­nia 2015 roku w sali kon­cer­towej Państ­wowej Szkoły Muzy­cznej I stop­nia w Żarach odbył się Powia­towy Fes­ti­w­al Kolęd i Pas­torałek zor­ga­ni­zowany przez Łuży­ck­ie Sto­warzysze­nie Artysty­czno – Kul­tur­alne „Żaranin”, Starost­wo Powia­towe oraz Urząd Miejs­ki w Żarach. Na sce­nie zaprezen­towało się 60 solistów i solis­tek w pię­ciu kat­e­go­ri­ach wiekowych : przed­szko­la, szkoły pod­sta­wowe, gim­naz­ja oraz szkoły pon­adg­im­naz­jalne. Naszą szkołę w kat­e­gorii gim­nazjum reprezen­towała Pauli­na Klisows­ka, która po bard­zo ład­nym wyko­na­niu kolędy „Jezus malusień­ki” została jed­ną z trzech lau­re­atek w tej kat­e­gorii wiekowej. Grat­u­lu­je­my Paulin­ie i życzymy sukcesów w kole­jnych konkur­sach i fes­ti­walach.

Powia­towy Fes­ti­w­al Kolęd i Pas­torałek Żary 2015

 foto: własne / facebook.com