Komunikat ZFŚS

Uwa­ga!!! — Przy­pom­i­namy o składa­niu infor­ma­cji o sytu­acji życiowej, rodzin­nej i mate­ri­al­nej  osób zamierza­ją­cych sko­rzys­tać w roku 2015 z ulgo­wych świad­czeń finan­sowanych z ZFŚS.  Zgod­nie z Reg­u­laminem ZFŚS wszys­tkie oso­by zamierza­jące sko­rzys­tać w danym roku kalen­dar­zowym z ulgo­wych świad­czeń powin­ny złożyć w nieprzekraczal­nym ter­minie

do  31 mar­ca 2015 roku w/w infor­ma­cję.

Oso­by zain­tere­sowane świad­cze­niem soc­jal­nym w związku ze zwięk­szonymi wydatka­mi w okre­sie świąt pros­zone są o składanie wniosków do sekre­tarza komisji (dzi­ał kadr) do dnia 20.03.2015 r. Infor­ma­cje i wnios­ki będą roz­pa­try­wane na Posiedze­niu Komisji Soc­jal­nej, które odbędzie się w dniu 23.03.2015 r.”