Integracja

4 wrześ­nia na sta­dion­ie Syre­na w Żarach miało miejsce szczególne wydarze­nie – inte­grac­ja klas pier­wszych. W promieni­ach wrześniowego słoń­ca i przy dźwiękach muzy­ki najmłod­si gim­naz­jal­iś­ci rywal­i­zowali o miano najlep­szej klasy pier­wszej. Razem z nimi baw­ili się wychowaw­cy, a nad prze­biegiem całej imprezy czuwał Samorząd Uczniows­ki z panią Anetą Auguś­cik na czele.

Konkurenc­je wyma­gały od uczniów kreaty­wnoś­ci, dobrej orga­ni­za­cji, współpra­cy, sprawnoś­ci fizy­cznej i przede wszys­tkim dobrego humoru. W końcu to nie takie proste zaśpiewać „wlazł kotek na płotek” do melodii innej piosen­ki, prze­brać się za rasowego kota czy prze­biec spory dys­tans w worku 😉 Na szczęś­cie „pier­wsza­ki” poradz­iły sobie całkiem nieźle. Po wyko­na­niu zadań oraz złoże­niu uroczys­tego ślubowa­nia stały się pełno­prawny­mi członka­mi społecznoś­ci uczniowskiej Gim­nazjum nr 3!

Cho­ci­aż najważniejsza była zabawa, a nie wyni­ki, to jed­nak dla zain­tere­sowanych poda­je­my:

I miejsce kl. I b pani Danusi Paciorek

II miejsce kl. I d pani Magdy Kińskiej

III miejsce kl. I a pani Mał­gorzaty Róży­ck­iej

IV miejsce kl. I e pani. Doroty Lokś

V miejsce kl. I c pani Grażyny Kra­jzewicz

[ZOBACZ ZDJĘCIA]