Informacja dla pracowników, emerytów i rencistów Gimnazjum Nr 3

W dniu 16.10.2015 r. o godz. 17.00 na „Starej Owczarni” odbędzie się spotkanie inte­gra­cyjne dla pra­cown­ików, emery­tów i ren­cistów Gim­nazjum Nr 3 w Żarach.
Pilne! Oso­by zain­tere­sowane udzi­ałem w spotka­niu prosimy o kon­takt z dzi­ałem kadr do dnia 09.10.2015 r. (68 470–45–77).

21112012_1448