1 miejsce na Gimnazjadzie Informatycznej

Patryk Gni­az­dows­ki z klasy 2d zajął 1 miejsce na 15-tej Gim­naz­jadzie Infor­maty­cznej zor­ga­ni­zowanej 17 październi­ka 2015r. w Gim­nazjum nr 2 w Żarach. Naszą szkołę reprezen­towali: Rafał Drzewińs­ki, Patryk Gni­az­dows­ki, Krys­t­ian Tama i Fil­ip Michalewicz.
Zakres tem­aty­czny: budowa sprzę­tu, paki­et office (min. word, excel), pro­gramowanie HTML.

Grat­u­lu­je­my!

20151017_133428

na zdję­ciu Patryk Gni­az­dows­ki