Dzień bez papierosa

Dnia 19.11.2015 roku w Gim­nazjum nr 3 w Żarach odbyła się akc­ja pro­fi­lak­ty­cz­na „Dzień bez papierosa”, mają­ca na celu uświadomie­nie młodych ludzi o szkodli­woś­ci nałogu. W ramach akcji pow­stał punkt infor­ma­cyjny prowad­zony przez pielęg­niarkę szkol­na i ped­a­goga szkol­nego, w którym moż­na było uzyskać poradę na tem­at możli­woś­ci poradzenia sobie z nało­giem oraz zmierzyć sobie ciśnie­nie. Roz­dawano ulot­ki infor­ma­cyjne doty­czące szkodli­woś­ci pale­nia papierosów oraz pro­mowano zdrowy styl życia i żywienia poprzez częs­towanie uczniów jabłka­mi i marchewką. W ramach współpra­cy z Powia­tową Stacją San­i­tarno-Epi­demi­o­log­iczną tego dnia odbyły się wykłady na pod­staw­ie prezen­tacji mul­ti­me­di­al­nej doty­czące pale­nia oraz badanie tlenku węgla w wydy­chanym powi­etrzu