Bezpieczne ferie zimowe

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymar­zony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jed­nak prze­biegły one szczęśli­wie i wszyscy wypoczę­ci wró­cili do swych domów, należy pamię­tać o pod­sta­wowych zasadach bez­pieczeńst­wa, obow­iązu­ją­cych tak pod­czas zor­ga­ni­zowanych wyjazdów zimowych, jak i spędza­nia tego cza­su w miejs­cu zamieszka­nia:

Zabawa na śniegu, zjazdy z gór­ki, jaz­da na nar­tach czy łyżwach oraz inne sza­leńst­wa na śniegu mogą spraw­ić wiele radoś­ci i wzmoc­nić naszą kondy­cję fizy­czną.
Pamię­taj jed­nak, że pod­stawą, jak zwyk­le, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!

 • Wychodząc baw­ić się na powi­etrze, ubier­aj się stosown­ie do pogody, tak, aby nad­miernie nie wychłodz­ić swo­jego orga­niz­mu. Idąc na górkę, czy dłuższy spac­er w zimowej aurze warto się zaopa­trzyć w ciepły napój w ter­mosie;
 • Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybier­aj miejs­ca bez­pieczne, z dala od ruch­li­wych ulic, skrzyżowań i ciągów komu­nika­cyjnych. Pamię­taj, że zimą znacznie wydłuża się dro­ga hamowa­nia pojazdów, więc zachowaj szczegól­ną ostrożność będąc w pobliżu jezd­ni;
 • Najlepiej przed rozpoczę­ciem zabawy na górce obe­jrzyj trasę zjaz­du, usuń z niej niebez­pieczne przed­mio­ty, takie jak kamie­nie, gałęzie drzew;
 • Dos­to­suj się do kierunku ruchu obow­iązu­jącego na trasie zjaz­du, nie prze­chodź w poprzek toru;
 • Ważny dla Two­jego bez­pieczeńst­wa jest też stan tech­niczny sanek, czy innych przed­miotów, na których zjeżdżasz. Zła­mane szczebel­ki, wys­ta­jące śru­by lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzy­wdy;
 • Nie śliz­gaj się na chod­nikach i prze­jś­ci­ach dla pieszych, gdyż wyśl­iz­gana naw­ierzch­nia stanowi ryzyko zła­mań kończyn dla innych osób;
 • Pamię­taj, że zagroże­nie dla zdrowia, a nawet Two­jego życia, stanow­ią zwisające z balkonów i dachów masy­wne sople lodu. W takim przy­pad­ku zrezygnuj z zabawy w tym miejs­cu, powiadom o sytu­acji oso­by dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie niebez­pieczeńst­wo;12012016_1500
 • Nie rzu­caj w jadące pojazdy śnieżka­mi, gdyż takie zachowanie może być przy­czyną kolizji lub wypad­ku dro­gowego;
 • Nie rzu­caj w kolegów śnieżka­mi z ubitego śniegu lub z twardy­mi przed­mio­ta­mi w środ­ku, gdyż może doprowadz­ić to do obrażeń ciała;
 • Korzys­taj wyłącznie ze spec­jal­nie przy­go­towanych lodowisk. Pod żad­nym pozorem nie wchodź na lód zamarznię­tych zbiorników wod­nych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie tylko gru­by lód może w każdej chwili zała­mać się pod Twoim ciężarem;
 • Kulig orga­nizuj wyłącznie pod nad­zorem osób dorosłych; san­ki łącz grubą, wytrzy­małą liną, aby nie odczepiły się pod­czas jazdy;
 • Nie dołączaj sanek do samo­chodu, gdyż może się to skończyć trag­icznie;
 • Pod­czas zabaw na śniegu i lodowisku pil­nuj swoich wartoś­ciowych przed­miotów. Jeśli to możli­we port­fel lub tele­fon komórkowy odd­aj do depozy­tu lub pod opiekę zau­fanej oso­bie.

Tylko umi­ar, zdrowy rozsądek i ostrożność poz­wolą Ci cieszyć się zimową aurą oraz spędz­ić ferie zimowe bez­piecznie.

źródło: policja.pl

POLECAMYhttp://www.bezpiecznienastoku.pl/

12012016_1501