Kawiarenka walentynkowa

W piątek 12 lutego 2016 r. w bib­liotece szkol­nej została uru­chomiona Kaw­iaren­ka Walen­tynkowa. Na odwiedza­ją­cych czekały domowe wyp­ie­ki przy­go­towane przez Samorząd Uczniows­ki. Oso­by zaan­gażowane: Karoli­na Now­ic­ka kl. 2e, Justy­na Moskwa kl. 2e, Kinga Sier­adz­ka kl. 2e, Alek­san­dra Sza­farow­icz kl. 2e, Joan­na Gre­gor­czyk kl. 2e, Radosław Olak kl. 2e, Jakub Stec kl. 2e, Karol Siemaszko kl. 2e, Kinga Woź­na kl. 3c i Wik­to­ria Mis­zczak kl. 3c. Za orga­ni­za­cję odpowiedzial­ni byli nauczy­ciele-bib­liotekarze: pani Urszu­la Świd­kiewicz i pani Edy­ta Lachows­ka. Kaw­iaren­ka, jak co roku, cieszyła się dużą pop­u­larnoś­cią wśród uczniów i nauczy­cieli.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]