Świadczenia socjalne z okazji świąt.

Uwa­ga!!! Oso­by zain­tere­sowane świad­cze­niem soc­jal­nym w związku ze zwięk­szonymi wydatka­mi w okre­sie świąt pros­zone są o składanie wniosków do sekre­tarza komisji (dzi­ał kadr) do dnia 11.03.2016 r. Infor­ma­cje i wnios­ki będą roz­pa­try­wane na Posiedze­niu Komisji Soc­jal­nej, które odbędzie się w dniu 14.03.2016 r.

Przy­pom­i­namy również o składa­niu infor­ma­cji o sytu­acji życiowej, rodzin­nej i mate­ri­al­nej  osób zamierza­ją­cych sko­rzys­tać w roku 2016 z ulgo­wych świad­czeń finan­sowanych z ZFŚS.

Zgod­nie z Reg­u­laminem ZFŚS wszys­tkie oso­by zamierza­jące sko­rzys­tać w danym roku kalen­dar­zowym z ulgo­wych świad­czeń powin­ny złożyć w nieprzekraczal­nym ter­minie do  31 mar­ca 2016 roku w/w infor­ma­cję.”