Szkolne eliminacje konkursu pożarniczego

24 lutego w gabinecie infor­maty­cznym przeprowad­zono szkolne elim­i­nac­je Ogólnopol­skiego Konkur­su “Młodzież Zapo­b­ie­ga Pożarom”. Do konkur­su przys­tąpiło sied­miu uczest­ników. Bezkonkuren­cyj­na okaza­ła się Joan­na Gre­gor­czyk, drugie miejsce zdobył Jakub Stec,  a trze­cie, po dogry­w­ce, przy­padło dla Kacpra Pokacza­jło. Cała trój­ka już 10 mar­ca będzie reprezen­towała Gim­nazjum nr 3 na elim­i­nac­jach miejs­kich, które odbędą się w Szkole Pod­sta­wowej nr 3 w Żarach.

Koń­cowe wyni­ki szkol­nych elim­i­nacji:
1. miejsce — Joan­na Gre­gor­czyk (awans)
2. miejsce — Jakub Stec (awans)
3. miejsce — Kacper Pokacza­jło (awans)
4. miejsce — Fil­ip Michalewicz
4. miejsce — Jarosław Różagórs­ki
5. miejsce — Julia Nietre­bi­ak
5. miejsce — Kamil Jabłońs­ki

Opiekun konkur­su: Tomasz Chmielews­ki