Wyśpiewały sukces!

I tym razem reprezen­tan­t­ki Gim­nazjum nr 3 wyśpiewały sukces na III Powia­towym Konkur­sie Piosen­ki Ang­iel­skiej i Niemieck­iej. Konkurs zor­ga­ni­zowany został 22 mar­ca  przez ZSOiE w Lub­sku przy Współpra­cy z Lub­skim Domem Kul­tu­ry pod hon­orowym patronatem Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty, Starosty Powiatu Żarskiego oraz Bur­mistrza Mias­ta Lub­sko. Maja Kowal­s­ka została lau­re­atką tego konkur­su, a Julia Marcin­iszyn otrzy­mała wyróżnie­nie. Dziew­czyny śpiewały w języku ang­iel­skim. Grat­u­lu­je­my!!!

festiwal_piosenki_ang_niem_2016_7ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ