Konkurs “INFOEKO 2016” rozstrzygnięty

27 kwiet­nia 2016 w Zespoe Szkół Eko­nom­icznych odbył się konkurs infor­maty­czny INFOEKO dla uczniów gim­nazjum z powiatów żarskiego, żagańskiego i zgorz­eleck­iego. W konkur­sie zare­je­strowało się 20 uczniów z trzech gim­nazjum z Żar, z gim­nazjum nr 2 z Żagania, z Iłowej i Rus­zowa. Była to już III Edy­c­ja tego konkur­su.
Zadaniem uczniów było rozwiązanie tes­tu składa­jącego się z 50 pytań głównie wielokrot­nego wyboru. Czas rozwiązy­wa­nia tes­tu był ogranic­zony przez sys­tem e‑learning Moo­dle do 30 min­ut. Sklasy­fikowano 18 uczniów. Różnice punk­towe na czołowych miejs­cach były niewielkie.
Zwycięz­ca­mi tegorocznej edy­cji INFOEKO zostali:
1 miejsce Kali­wo­da Mateusz z gim­nazjum w Rus­zowie
2 miejsce Bla­jer Grze­gorz z gim­nazjum nr 2 w Żaganiu
3 miejsce Magiera Adam z gim­nazjum w Iłowej

Wyni­ki czołowej szóst­ki:

Lp.

Nazwisko

Imię

Gim­nazjum

Wynik punk­towy

1

Kali­wo­da Mateusz Ruszów

26,83

2

Bla­jer Grze­gorz Gim. 2 Żagań

25,83

3

Magiera Adam Iłowa

25,33

4

Otto Sew­eryn Gim. 2 Żagań

24,75

5

Mali­nows­ki Alan Gim. 3 Żary

24,42

6

Gni­az­dows­ki Patryk Gim. 3 Żary

24,17

Gim­nazjum nr 3 w Żarach reprezen­towali: Miłosz Bielak, Patryk Gni­az­dows­ki, Piotr Klimek, Alan Mali­nows­ki, Bar­tosz Przy­bysz-Adam­czyk i Kacper Żychows­ki.

Grat­u­lu­je­my zwycięz­com. Trzech pier­wszych uczniów otrzy­mało nagrody rzec­zowe: pen­drive, książ­ki z infor­maty­ki, kub­ki i dłu­gopisy reklam­owe, kalen­darze i notat­ni­ki w różnych for­mat­ach. Zwycięz­ca otrzy­mał dodatkowo lamp­kę na USB.
Nagrody wręc­zono uczniom sklasy­fikowanym na pier­wszych 6 miejs­cach.
Spon­sorzy: Kom­pu­tron­ik i Chro­madruk.
Orga­ni­za­torzy: Wiesław Rogows­ki, Tomasz Górs­ki i klasa IIIa Tech­nikum Infor­maty­cznego

[ZOBACZ ZDJĘCIA]