Myśl jak Einstein

MYŚL JAK EINSTEIN” –  to konkurs przy­rod­nic­zo-matem­aty­czny adresowany do uczniów klas szóstych, który odbył się 25 kwiet­nia w Gim­nazjum Nr 3 w Żarach.

Nasze zaprosze­nie przyjęło pięć szkół pod­sta­wowych SP1, SP2, SP3, SP5 i SP8.

Celem konkur­su była dobra zabawa, ale również nau­ka przez zabawę. Uczniowie w czteroosobowych druży­nach przeprowadza­li doświad­czenia i ekspery­men­ty, rozwiązy­wali zagad­ki i rebusy, mal­owali liczba­mi oraz układali puz­zle. Wszys­tko po to, aby „ujarzmić” przed­mio­ty przy­rod­nicze i pokazać uczest­nikom, że nau­ka może być ciekawym i intere­su­ją­cym przeży­ciem.

Wszyscy obec­ni otrzy­mali nagrody, a każdy uczest­nik konkur­su „Myśl jak Ein­stein” był zwycięzcą. Nie chodzi tu tylko o zajęte przez drużynę miejsce, ale przede wszys­tkim o wiedzę, którą zdobył.

Wyni­ki rywal­iza­cji

I miejsce:

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 3

II miejsce:

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 8

III miejsce:

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 1, Szkoła Pod­sta­wowa Nr 2, Szkoła Pod­sta­wowa Nr 5

»> ZOBACZ ZDJĘCIA «<