Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Już po raz trze­ci uczniowie z naszej szkoły odwiedzili Zakład Zagospo­darowa­nia Odpadów w Marszowie w cza­sie „Dni Otwartych Fun­duszy Europe­js­kich”.

Tym razem wyciecz­ka odbyła się 14 maja 2016 r. Pogo­da dopisała. Luk­su­sowym autokarem dowieziono nas do tego nowoczes­nego zakładu. Przy­witała nas muzy­ka, wata cukrowa i mnóst­wo ban­iek myd­lanych. Zwiedzil­iśmy cały zakład  przetwarza­nia odpadów z miłym prze­wod­nikiem. Dowiedzieliśmy się, jakim pro­ce­som podle­ga­ją odpady komu­nalne, co dzieje się z odpada­mi wielko­gabary­towy­mi, niebez­pieczny­mi i zebrany­mi selek­ty­wnie. Wzięliśmy również udzi­ał w konkur­sach eko­log­icznych wygry­wa­jąc wiele nagród, między inny­mi wor­ki z kom­postem, które zostaną wyko­rzys­tane na tere­nie szkoły do akcji zagospo­darowa­nia terenów zielonych wokół szkoły.

Był też poczęs­tunek i chwila relak­su w dmuchanym zamku. Wró­cil­iśmy zad­owoleni i bogat­si o wiedzę z zakre­su ekologii i gospo­dar­ki odpada­mi.