Kurier Trójki nagrodzony

Miło nam Was poin­for­mować o sukce­sie „Kuri­era Trój­ki”. W XI Konkur­sie na Najlep­szą Gazetkę Szkol­ną Wojew­ództ­wa Lubuskiego, w kat­e­gorii gim­nazjów, dru­ga nagro­da w tym Konkur­sie przy­padła redakcji naszej szkol­nej gazet­ki. Najlep­szy okazał się gor­zows­ki „Sobuś” z Gim­nazjum nr 12. W tym roku na konkurs nadesłano 35 gazetek. Pod­czas finału, który odbył się 7 czer­w­ca w Bib­liotece Ped­a­gog­icznej Wojew­ódzkiego Ośrod­ka Metody­cznego w Gor­zowie, jury wręczyło dziewięć nagród i osiem wyróżnień. W kat­e­gorii szkół pod­sta­wowych pier­wszą nagrodę zdobył weter­an konkur­su — „Kuri­er Dwój­ki” ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 2 w Żarach.  W kat­e­gorii szkół pon­adg­im­naz­jal­nych najwyżej oce­niono redakcję „Curi­era” z II LO w Gor­zowie.  Pon­ad­to gazetka „Skrzat”, która już od dziesię­ciu lat bierze udzi­ał w konkur­sie, została dodatkowo nagrod­zona przez starostę gor­zowskiego p. Mał­gorza­tę Doma­gałę. Pod­czas finału młodzi dzi­en­nikarze mili okazję zaprezen­tować swo­ją twór­c­zość. Wielki­mi brawa­mi nagrod­zono zabawne feli­etony ze szkol­nego kory­tarza, słown­i­ki gwary uczniowskiej, a także aneg­do­ty o… nauczy­cielach. Przy­pom­ni­jmy, że redakcję „Kuri­era Trój­ki” w br. szkol­nym tworzyli: Julia Bieńko, Basia Woź­ni­ak, Ada Samol i Natan Byli­nows­ki. Opiekunem gazet­ki szkol­nej jest pan Andrzej Siwik.