Stworzyliśmy piękny ogród

Dnia 4 maja 2016r. klasa 3a przys­tąpiła do real­iza­cji pro­jek­tu, który ma na celu stworze­nie ogro­du i upięk­sze­niu naszej szkoły.
Cała klasa została podzielona na grupy i każ­da z nich otrzy­mała jakieś zadanie. Na początku naszej akcji Weroni­ka Sier­ak i Daria Zaw­is­tows­ka chodz­iły po klasach i ogłasza­ły zbiórkę maku­latu­ry, która miała trwać do 20 maja. Wszyscy uczniowie mogli przynieść 5 kg maku­latu­ry, za którą mieliśmy dostać roślinkę, a zachę­cały ich do tego plakaty zro­bione przez jed­ną z grup. Plakata­mi zaj­mowały się Kinga Hadrosek, Ania Radec­ka, Mał­gorza­ta Stono­ga, Aga­ta Kała­masz oraz Weroni­ka Bednarek, Klau­dia Woj­taś, Alek­san­dra Paździor. Drugą grupą były oso­by zaj­mu­jące się zbiórką maku­latu­ry. W składzie byli: Patryk Gałysa, Daw­id Sitko, Mateusz Woź­ni­ak, Michał Bort­nik, Matrusz Orze­chows­ki. Przy pra­cach związanych z tworze­niem ogro­du uczest­niczyli chłop­cy z naszej klasy. Wysypy­wali korę oraz sadzili kwiat­ki, które przynosili uczniowie z całej szkoły. Zebral­iśmy 400 kg maku­latu­ry, za którą również dostal­iśmy roślin­ki. Pod­sumowaniem akcji była gazetka w klasie, którą wykon­ali Gabrysia Kordeusz, Wik­to­ria Dży­ga i Michał Bort­nik, który wydrukował zdję­ci. Wszys­tkie etapy zostały uwiecznione na zdję­ci­ach przez Mateusza Orze­chowskiego i Daw­i­da Mach­ni­ka. Prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną z prze­biegu akcji stworzyli Krys­t­ian Tama i Michał Chruś­cińs­ki. Spra­woz­danie napisały: Asia Owsian­ic­ka, Weroni­ka Bednarek, Kinga Hadrosek, Mał­gorza­ta Stono­ga. Zdję­cia doku­men­tu­jące pow­stanie ogro­du oraz komen­tarze do nich zostały umieszc­zone na stron­ie inter­ne­towej szkoły oraz na Face­booku. Pra­ca związana z pro­jek­tem spraw­iły nam wiele radoś­ci, a efek­tem będzie piękny ogród, który ucieszy oczy uczniów i pra­cown­ików szkoły oraz będzie miłą pamiątką dla przyszłych pokoleń.

ikona_fotogaleria