Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.7

Chcielibyśmy podz­iękować wszys­tkim, którzy zaan­gażowali się w naszą akc­je i dostar­czyli nam potrzeb­ne mate­ri­ały i rośliny do real­iza­cji naszego pro­jek­tu. Lista naszych dar­czyńców nieustan­nie się pow­ięk­sza. Serdecznie dzięku­je­my!

Pani Mał­gorza­ta Niedziela – Eden Ogród i Dom PUHB- pro­jekt dużej rabatyIMG_2065

Pan Paweł Ostrows­ki- pro­jekt zagospo­darowa­nia terenów zielonych szkoły

Pan Sławek Bog­danow­icz – PYKO S.C.- drew­ni­ane obrzeża 37m

PKS Żary- trans­port kory

Pajdzik Ireneusz- Nadleśnict­wo Lipin­ki- konary, 800kg kory, tuje

Pani Mirosława Macius­zonek- per­go­la

Pan Stanisław Kufel- PHU BUD-TRANS-  trans­port zie­mi, drob­ne kamie­nie 500 kg, głazy 1 tona, ziemia 1 tona

Kro­nopol   sp. z.o.o.- 2 tony kory

Rada Rodz­iców- obrzeża, włókn­i­na, ziemia

Pani J. Kowal­s­ka- lawendy

Pani E. Kufel- funkie, sasan­ki, lil­iow­ce, trzmieliny, żuraw­ki żółte i pur­purowe

Pani D. Paciorek- cisy

Pani G. Kra­jzewicz- bez, nagi­et­ki, petu­nie, trzmieli­na, don­ica

Pani M. Matkows­ka- trawy ozdob­ne, bar­win­ki

Pani E. Ryczek- skrzyn­ki, kora, berberysy, papro­cie, bar­win­ki, włókn­i­na

Pani M. Róży­c­ka- funkie

Pan P. Boch­enek–  mio­dun­ki

Pan M. Bielak- tuje

Pani W. Guldz­ińs­ka- juka

Pani E. Gór­ka- dereń, funkie, bar­win­ki, brat­ki, bego­nie, aksamit­ki

Nasi uczniowie:

Klau­dia Szy­mańs­ka- róże, clema­tis

Liwia Sierżant- róże, clema­tis

Daria i Kami­la Zaw­is­towskie- aza­lia, tuja, pieris

Panek- pelargonie

Emil Piotrows­ki- świer­ki

Ola Sza­farow­icz- trzmieli­na

Radek Olak- kora

Julia Bieńko- kora

Moni­ka Rewaj – kora

Mał­gorza­ta Chudzik- kora

Mateusz Kuch­ta- kora

Julia Nietre­bi­ak- kora

Michał Bort­nik- dereń

Patryk Gały­sek- berberys

Gabrysia Kordeusz- aza­lia

Mał­gorza­ta Stono­ga- aza­lia

Aga­ta Kała­marz- aza­lia

Chruś­cińs­ki Michał- trzmieli­na

Oli­wia i Otylia Miel­czarek- kora

Kacper Bur­nec­ki- lawen­da

San­dra Wasilews­ka- aza­lia

Klau­dia biskows­ka- kora

Rogala Aga­ta- aza­lia

Mar­ta Gaca- aza­lia

Radosław Sokals­ki- wierz­ba hakuro

Drzewińs­ki Rafał- kora

Kacper Pora­da- trawa ozdob­na

Karol Ghukasyan- lawen­da

Oskar Krzy­wonos- bar­win­ki

Zuzan­na Owczaryszek- clema­tis

Wik­to­ria Błaszczyk – róże

Karoli­na Lep­ko- clema­tis

Kaja Try­bul­s­ka- kora

Eweli­na Kasiewicz- ligus­tr plamisty

Mał­gorza­ta Pajdzik- tuje