1 Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego cz.2

W środę 21 wrześ­nia uczniowie naszej szkoły ( klasa 1c) wraz z opiekunem  p. Mał­gorza­tą Merk brali udzi­ał w zaję­ci­ach propagu­ją­cych alter­naty­wne sposo­by spędza­nia cza­su wol­nego  ” Razem po zdrowie psy­chiczne” . Wszyscy świet­nie się baw­ili pod­czas zajęć TBC, zum­by, pokazów karate oraz zajęć zor­ga­ni­zowanych przez PTTK Klub Turysty­ki Akty­wnej “RYŚ”.