Próbna ewakuacja

Dnia 13 październi­ka w naszej szkole odbyła się prób­na ewakuac­ja.
Głównym celem przeprowad­zonych ćwiczeń było zapoz­nanie uczniów i pra­cown­ików szkoły z prak­ty­cznym zas­tosowaniem pro­ce­dur doty­czą­cych zachowa­nia się w przy­pad­ku wybuchu pożaru lub pow­sta­nia innego zagroże­nia dla życia i zdrowia.
Około godziny 12 po usłysze­niu syg­nału alar­mowego (trzy krótkie dzwon­ki) nauczy­ciele wraz z ucz­ni­a­mi zachowu­jąc wyty­czne zawarte w doku­men­cie szkol­nym „Pro­ce­du­ra ewakuacji” prze­dostali się droga­mi ewakua­cyjny­mi do punk­tu zbiór­ki, którym jest boisko szkolne.
Na boisku nauczy­ciele złożyli mel­dunek prowadzące­mu ewakuację, Dyrek­torowi szkoły Jack­owi Olczykowi, gdzie okaza­ło się, że wszyscy bez­piecznie opuś­cili szkołę.
W akcji brali udzi­ał: Dyrekc­ja, nauczy­ciele, uczniowie, pra­cown­i­cy admin­is­tracji i obsłu­gi oraz pielęg­niar­ka szkol­na.
Po przeprowad­zonej kon­troli budynku i wygasze­niu sztucznego zadymienia, Dyrek­tor szkoły odwołał alarm i uczniowie wró­cili na lekc­je.
Ewakuac­ja prze­b­ie­gała sprawnie i bez pani­ki.