1 miejsce dla Gimnazjum nr 3 na Miejskich Finałach Ogólnopolskiego Turnieju BwRD

24 kwiet­nia w Szkole Pod­sta­wowej Nr 8 w Żarach przeprowad­zono Miejskie Finały  Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeńst­wa w Ruchu Dro­gowym.

Najlep­sza okaza­ła się druży­na z Gim­nazjum nr 3 w Żarach, która zajęła 1 miejsce. Drugie miejsce przy­padło Katolick­iemu Gim­nazjum, a trze­cie Gim­nazjum nr 1.

Zwycięską drużynę reprezen­towali: Adri­an­na Kwiatkows­ka, Piotr Dębiec i Daw­id Czubak. Reprezen­tację najlep­szej ekipy przy­go­tował Tomasz Chmielews­ki.

Przyz­nano również nagrody indy­wid­u­alne. 1 miejsce zajął Piotr Dębiec (Gim3 Żary), 2 miejsce Adri­an­na Kwiatkows­ka (Gim3 Żary) i 3 miejsce Szy­mon Otto (KSP Żary).

Uczniowie rywal­i­zowali ze sobą w teś­cie wiedzy, miasteczku ruchu dro­gowego, na torze przeszkód oraz mogli wykazać się wiedzą z zakre­su udziela­nia pier­wszej pomo­cy. Stawką konkur­su był nie tylko awans drużyny na finały powia­towe, ale również wartoś­ciowe nagrody indy­wid­u­alne.