Gimnazjaliści w żarskich przedszkolach

W dni­ach 23.05 — 31.05.2017r.uczniowie klas 3A i 3B Gim­nazjum nr 3 w Żarach, real­izu­ją­cy pro­jekt eduka­cyjny “Gim­naz­jal­iś­ci czy­ta­ją dzieciom”, odwiedzili żarskie przed­szko­la­ki w Przed­szkolu nr 10 przy ul. Okrzei oraz Przed­szkolu nr 3 im. WOŚP.
Celem pro­jek­tu było zachę­canie dzieci do słucha­nia, a później czy­ta­nia książek i obcow­a­nia z lit­er­aturą od najmłod­szych lat. Gim­naz­jal­iś­ci w trak­cie spotkań z dzieć­mi czy­tali wybrane przez siebie baj­ki i baśnie. Następ­nie, pod­czas przy­go­towanych gier i zabaw, najmłod­si mogli sprawdz­ić swo­ją zna­jo­mość przeczy­tanych utworów. Były to nieza­pom­ni­ane spotka­nia zarówno dla uczniów, jak i dzieci z przed­szko­la. Wszyscy świet­nie się baw­ili i miło spędzili czas .
Przed­szko­la­ki otrzy­mały od starszych kolegów słod­kie nagrody oraz włas­noręcznie wyko­nane upomin­ki w postaci medali, uśmiech­nię­tych buziek, koron i dyplomów.
Gim­naz­jal­iś­ci doskonale wywiąza­li się ze swoich zadań opiekuńczych i czytel­niczych. Wró­cili do szkoły z upominka­mi w postaci rysunków, które otrzy­mali od przed­szko­laków i podz­iękowań „za wspólne czy­tanie bajek”.
Opieku­na­mi real­i­zowanego pro­jek­tu i jego pomysło­daw­ca­mi byli wychowaw­cy klas 3A – p. Mał­gorza­ta Ostrows­ka i 3B p. — Andrzej Siwik.