II miejsce w Żarskiej Basketmanii

26 wrześ­nia 2017r. w sali gim­nasty­cznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 5  odbył się IX turniej koszyków­ki klas czwartych „Żars­ka Bas­ket­ma­nia” o puchar Preze­sa Drukarni CHROMA. W zawodach wzięły udzi­ał drużyny z pię­ciu szkół pod­sta­wowych: SP‑1, SP‑2, SP‑5, SP‑8, SSP.

Drużyny grały ze sobą każdy z każdym, w prz­erwach między mecza­mi odby­wały się konkursy rzutów do kosza z dwu­tak­tu i oso­biste. Klasy­fikac­ja koń­cowa: Im SP‑1, IIm SP‑5, IIIm SP‑8, IVm SSP, Vm SP‑2. Dzieci otrzy­mały pamiątkowe koszul­ki i medale, a każ­da druży­na dyplom i puchar. Nagrody wręcza­li Bur­mistrz Olaf Napiórkows­ki i przed­staw­iciel Preze­sa Drukarni CHROMA. Naszą szkołę reprezen­towali: Gawlak Kor­nelia, Thomann Julian, Cielec­ki Daw­id, Durys Adam, Kruczkiewicz Bar­tosz, Kubat Szy­mon, Jędruch Kacper, Drzewińs­ki Kryspin. Nagrody indy­wid­u­alne dostali: najlep­szy roz­gry­wa­ją­cy – Adam Durys, najlep­szy zawod­nik drużyny – Kryspin Drzewińs­ki, najlep­sza zawod­nicz­ka turnieju – Kor­nelia Gawlak. Wszys­tkim grat­u­lu­je­my.