Nabór do Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Drodzy Uczniowie, od dnia 9 październi­ka (poniedzi­ałek) w naszej szkole rozpocznie się kam­pa­nia wybor­cza kandy­datów do Samorzą­du Szkol­nego. Następst­wem kam­panii będą ‑demokraty­czne, tajne wybo­ry Zarzą­du Samorzą­du Szkol­nego . Wszys­tkie infor­ma­c­je doty­czące kandy­datów oraz ich pro­gramów wybor­czych — na plakat­ach. Prosimy dokład­nie zapoz­nać się z ofer­ta­mi kandy­datów.
Opiekunowie Samorzą­du Szkol­nego